CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quy định đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2022-2030
14/02/2023 09:49:46


Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh có Quyết định 3395/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2022 – 2030.

* Nội dung, thang điểm xác định chỉ số CCHC

1. Việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số của tiêu chí đánh giá từng nội dung Chỉ số CCHC theo Quy định

a) Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã (áp dụng để tính điểm tài liệu kiểm chứng) gồm 7 lĩnh vực với 32 tiêu chí và 58 tiêu chí thành phần. Cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 07 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần.

- Cải cách thể chế: 03 tiêu chí và 06 tiêu chí thành phần.

- Cải cách thủ tục hành chính: 07 tiêu chí và 23 tiêu chí thành phần.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 04 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần.

- Cải cách chế độ công vụ: 04 tiêu chí và 05 tiêu chí thành phần.

- Cải cách tài chính công: 05 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần.

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số: 02 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần.

b) Đánh giá tác động của CCHC (áp dụng để tính điểm điều tra XHH; riêng đánh giá tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội áp dụng đối với tài liệu kiểm chứng) được xác định trên 3 lĩnh vực với 5 tiêu chí và 15tiêu chí thành phần, cụ thể:

- Tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế, xã hội của cấp xã (đánh giá tài liệu kiểm chứng) đánh giá:

+ Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao

- Đánh giá của các tổ chức đối với CCHC của UBND cấp xã (đánh giá qua điều tra XHH): 05 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần sau đây:

+ Tác động của CCHC đến chất lượng văn bản QPPL do UBND cấp xã ban hành: 03 tiêu chí thành phần;

+ Tác động của CCHC đến tổ chức bộ máy hành chính: 02 tiêu chí thành phần;

+ Tác động của CCHC đến cải cách chế độ công vụ: 04 tiêu chí thành phần;

+ Tác động của CCHC đến quản lý tài chính công: 03 tiêu chí thành phần;

+ Tác động của CCHC đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 03 tiêu chí thành phần;

- Kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa kết quả chỉ số hài lòng và điểm tối đa của lĩnh vực.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 23:11:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774