CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quyết định 766/2022/NĐ-CP ban hành bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường mạng
08/02/2023 04:01:34

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Theo đó, Bộ chỉ số có 05 nhóm chỉ số thành phần được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó: Công khai, minh bạch (18 điểm); Tiến độ, kết quả giải quyết (20 điểm); Số hóa hồ sơ (22 điểm); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (22 điểm); Mức độ hài lòng (18 điểm).

Bảng chi tiết điểm các nhóm chỉ số như sau:

TT

Chỉ số

Điểm tối đa

Ghi chú

I. Công khai, minh bạch

18

 

01.

Tỷ lệ thủ tục hành chính công bố đúng hạn

6

 

02.

Tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đúng hạn

4

 

03.

Tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính

2

 

04.

Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

6

 

II. Tiến độ, kết quả giải quyết

20

 

05.

Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn

20

 

III. Số hóa hồ sơ

22

 

12.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử

6

 

13.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ

4

Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

14.

Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa

2

15.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

2

 

16.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa có kết nối, đồng bộ với danh mục hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

4

 

Ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

   

17.

Tỷ lệ TTHC triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC

2

 

18.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC có sử dụng thông tin, dữ liệu dân cư

2

 

IV. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

22

 

06.

Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến

2

Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ).

07.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ

4

 

08.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến

6

Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Thanh toán trực tuyến

   

09.

Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến

2

 

10.

Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

2

Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

11.

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến

6

V. Mức độ hài lòng

18

 

19.

Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn

6

 

20.

Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị

6

 

21.

Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

6

Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Tổng điểm tối đa

100

 

Đối tượng được đánh giá là các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan trên; các cơ quan, đơn vị khác có cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

- Kết quả phân loại được chia thành 04 nhóm:

+ Xuất sắc: Từ 90 đến dưới 100 điểm

+ Tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm

+ Khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm

+ Trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm

+ Yếu Dưới 50 điểm

Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh); Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Giao Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo thời gian thực và phân quyền quản trị Hệ thống cho các bộ, cơ quan, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đưa hệ thống vào vận hành chính thức kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-index-tinhthanhpho-tonghop.html

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 22:04:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 20
Tất cả: 93,773