CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2023
24/03/2023 02:38:08

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2023

Ngay từ đầu năm UBND xã đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 30/12/2022 về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hồng Đức năm 2023; Khung kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tới cán bộ, công chức trong cơ quan. Từ đầu năm đến nay qua công tác rà soát, tất cả các văn bản cơ bản đảm bảo đúng quy định về hình thức và nội dung ban hành theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và Nghị định số 34/NĐ-CP, ngày 14 tháng 3 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Trong quý 1 địa phương không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã ban hành để kịp thời phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không phù hợp với tình hình thực tế để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp Hiến, hợp Pháp, thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Tổng số nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC cấp xã năm 2023 là 26 nhiệm vụ. Số nhiệm vụ hoàn thành đến quý 1/2023: 3 nhiệm vụ.

Trong quý 1, UBND xã nhận được 11 nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. Qua rà soát có 11 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn.

1. Về cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền:

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 13/02/2023 về việc rà soát đơn giản hoá TTHC năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện niêm yết đầy đủ nội quy cũng như trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. Nhìn chung, qua việc thực hiện quy chế, cán bộ, công chức đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được phân công; đồng thời thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Trong quý 1, UBND xã đã tiếp nhận 291 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 291 hồ sơ, giải quyết quá hạn 0 hồ sơ.

2. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

Theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành rà soát bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo cơ cấu, phù hợp năng lực chuyên môn từng vị trí công tác. Hiện nay, UBND xã có 09 cán bộ và 08 công chức trong biên chế. Công chức xã có trình độ chuyên môn, đều được đào tạo, phát huy được năng lực, sở trường của công chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân xã tuân thủ theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đảm bảo cho cán bộ, công chức được hưởng theo đúng quy định của nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí.

UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương “về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư” . UBND xã thực hiện bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh cán bộ không chuyên trách xã, UVUBKT Đảng ủy. Cán bộ không chuyên trách xã kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách thôn và giúp việc của thôn.

3. Cải cách công vụ

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức: Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 13/12/2004 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLDDTB&XH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Hải Dương ban hàn quy định về công tác tổ chức và cán bộ công chức, viên chức thược tỉnh. Hội đồng xét nâng bậc lương xã Hồng Đức đã xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 công chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công việc, Ủy ban nhân dân xã có triển khai tới cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị do các cấp tổ chức để báo cáo và đăng ký đào tạo. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người lao động không chuyên trách trên địa bàn xã 2023.

Công tác xử lý các vi phạm của Cán bộ, Công chức: Trong thời gian vừa qua, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc, quy định của Luật các cán bộ, công chức, không có cán bộ, công chức vi phạm phải thi hành kỷ luật.

4. Cải cách tài chính công

Duy trì việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân xã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Việc thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho đến nay đã thực hiện tốt, thường xuyên tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm (tiết kiệm trong việc mua sắm vật tư văn phòng, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, tiết kiệm 10% dự toán được phân bổ cho các tổ chức sử dụng ngân sách…).

5. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Về ứng dụng công nghệ thông tin ở cơ quan

UBND xã đã ban hành Kế hoạch triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Hồng Đức năm 2023. Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã đều có Gmail riêng, hòm thư điện tử công vụ và thường xuyên sử dụng hòm thư này để trao đổi công việc.

Về sử dụng phần mềm diệt virus: Đa số các máy ở Bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã đều được cài đặt phần mềm diệt virus, qua đó khắc phục được tình trạng nhiễm virus và mất dữ liệu.

UBND xã đã sử dụng chữ ký số trong lĩnh vực BHXH, tài chính, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền và từng bước hoàn thiện ở các lĩnh vực phận khác.

Về tình hình quản lý, sử dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra việc vận hành, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại Bộ phận tiếp công dân. Đến nay chưa phát hiện các vụ việc tiêu cực, gây phiền hà khi tổ chức và cá nhân.

Tổng hợp: Nguyễn Thị Nhịp - CCVHTT

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 22:50:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774