CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
HỒNG ĐỨC KHẮC PHỤC TỒN TẠI TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
22/04/2022 12:00:00

UBND xã Hồng Đức vừa xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trên địa bàn xã.

Kế hoạch yêu cầu: Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức xã phải coi trọng, thường xuyên quan tâm đến công tác cải cách TTHC, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả. Phải có quyết tâm cao, sự chủ động, hành động quyết liệt, sâu sát, cụ thể trong chỉ đạo và triển khai thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức đánh giá, rà soát các hạn chế, yếu kém, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục có thời hạn, lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Nội dung thực hiện bao gồm: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai. Tăng cường công tác tuyên truyền. Đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng chỉ tiêu còn yếu kém và đưa ra những giải pháp thực hiện cho từng chỉ tiêu, bao gồm: rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp xã trên cổng dịch vụ công; tỉ lệ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tỉ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn. Thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hẹn, số lượng văn bản được công khai trên trang thông tin điện tử, số tin bài đăng trên trang thông tin điện tử, việc thực hiện thường trực tiếp công dân tại phòng tiếp nhận và trả kết quả UBND xã

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 23:26:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774