CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BỘ TTHC THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ
17/01/2023 11:05:45

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&thutuc=&numCQ=22&dieuKienMoRong=&maCoQuan=UBND_H_NG&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=1&tokenCsrf=8425156cd1e69fcb38b1ff58fb8a35dc-df27c988573caa73d8b74c0cf4242a63
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 22:50:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774